Pracovníci Ústavu mediamatiky vydali v posledných rokoch nasledovné monografie a učebné texty:

Objektivita vedeckého poznania (Karl Popper očami informačnej vedy)

Autorka:  doc. Ing. Galina Jasečková, CSc.
Recenzenti: prof. Ing. Karol Matiaško, PhD., prof. Ing. Milan Konvit, PhD.
ISBN: 978-80-223-4857-7
Počet strán: 164
Vydanie: prvé
Rok vydania: 2019
Autorské hárky: 11
Vydavateľ: Vydavateľstvo UK, Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440 814 99, Bratislava 1

Virtuálne priestory (vysokoškolská učebnica)   [online zdroj]

Autori:  prof. Ing. Milan Konvit, PhD., RNDr. Eva Capková, PhD., Mgr. Juraj Grečnár
Recenzenti: prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD., PhDr. Libuše Foberová, Ph.D.
ISBN: 978-80-223-4858-4
Počet strán: 230
Vydanie: prvé
Rok vydania: 2019
Vydavateľ: Vydavateľstvo UK, Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440 814 99, Bratislava 1

Vydanie publikácie bolo podporené projektom APVV-18-0011

Úvod do štúdia (európskych a slovenských) dejín kultúry  (prednášky)

Vysokoškolská učebnica pre poslucháčov filozofických, humanitných, spoločenskovedných, pedagogických, sociálnych a ekonomických vied.

Autor:  doc. PaedDr. Pavol Parenička, CSc.
Recenzenti: prof. Ing. Milan Konvit, PhD., prof. PhDr. Ladislav Čúzy, PhD., prof. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD.
ISBN: 978-80-223-4586-6
Počet strán: 299
Vydanie: prvé
Rok vydania: 2018
Vydavateľ: Vydavateľstvo UK, Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440 814 99, Bratislava 1

Logika II

Autor:  doc. Galina Jasečková, CSc.
Recenzenti: prof. Ing. Milan Konvit, PhD., RNDr. Martina Langerová, PhD.
ISBN: 978-80-223-4491-3
Počet strán: 208
Vydanie: prvé
Rok vydania: 2018
Vydavateľ: Vydavateľstvo UK, Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440 814 99, Bratislava 1