VALUES: VÝSKUM KĽÚČOVÝCH KOMPETENCIÍ PRE ZNALOSTNÚ SPOLOČNOSŤ V KONTEXTE HISTORICKÝCH, SOCIÁLNYCH A EKONOMICKÝCH ŠPECIFÍK SR

Projekt APVV

Charakter výskumu: základný
Doba riešenia projektu: 2019 – 2023
Získané finančné prostriedky: 190 000 €
Zodpovedná riešiteľka: PhDr. Marcela Katuščáková, PhD.

 

Analýza údajov Svetovej banky zameraná na indikátory úrovne znalostnej spoločnosti pre SR za roky 2009-2012 ukázala, že v najdôležitejšom indikátore, poukazujúcom na schopnosť občanov transformovať informácie v digitálnom informačnom priestore do nových znalostí a inovácií, bola Slovenská republika (SR), spomedzi krajín V4 najslabšia. Pritom práve táto schopnosť sa ukazuje ako vhodná odpoveď na viaceré globálne výzvy (trvalo udržateľný rast, chudoba, udržateľné životné prostredie, informačné zahltenie, kyberpriestor a pod.). V projekte, opierajúc sa o strategické dokumenty OSN, UNESCO, OECD, EÚ a Svetovej Banky a tiež o poznatky odborníkov z viacerých vedných disciplín, sa bude realizovať základný výskum, postavený na dvoch hlavných pilieroch: koncepte znalostnej spoločnosti (ZS) a koncepte kľúčových kompetencií (KK). Jedinečnosťou projektu je fakt, že neskúma tieto koncepty izolovane, ale v ich priesečníku.

Cieľom projektu je skúmať KK v kontexte ZS, t.j. identifikovať množinu KK nevyhnutných k efektívnej realizácii znalostných procesov a zároveň skúmať KK v kontexte historicko-kultúrnych špecifík SR a zamerať sa na aktuálne a budúce faktory, určujúce podobu spoločnosti v blízkej budúcnosti a zároveň nájsť najvhodnejšie spôsoby masovej difúzie potrebných znalostí a zručností do spoločnosti.

Zameraním sa na výskum KK a na procesy ich difúzie do spoločností chceme ukázať, ako sa prostredníctvom znalostného procesu zdieľania znalostí a efektívnou aplikáciou kognitívnych kompetencií ako sú kritické a kreatívne myslenie zvyšuje úroveň ZS a zároveň sa zvyšuje jej konkurencieschopnosť v globálnej ekonomike. Pri experimentálnom skúmaní masovej difúzie explicitných a tacitných znalostí budeme v projekte porovnávať efektívnosť rôznych mechanizmov a technológií manažmentu znalostí na zachytávanie a zdieľanie znalostí s digitálnym storytellingom, ktorý je aktuálne vnímaný ako jeden z najefektívnejších nástrojov rýchleho masového transferu znalostí.

 


BDIAZ: ZACHYTÁVANIE MECHANIZMOV A PREZENTÁCIA NEHMOTNÉHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA S DÔRAZOM NA VYUŽÍVANIE NOVÝCH MÉDIÍ

Projekt APVV

Bilaterálny projekt Slovensko – Portugalsko (spolupráca s UNESCO Chair in Intangible Heritage and Traditional Know-How: Linking Heritage at the University of Évora)

Doba riešenia projektu: 2019 – 2020
Získané finančné prostriedky: 5 400 €
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Milan Konvit, PhD.

 

Akronym “BDIAZ” odkazuje na portugalského moreplavca Bartolomea Diaza, ktorý objavil námornú cestu medzi západnou Európou a Indickým oceánom. Podobne ako Diaz sa tento projekt, v metaforickej rovine, usiluje nájsť novú cestu prenosu znalostí, týkajúcu sa nehmotného kultúrneho dedičstva medzi generáciami (t.j. prenos v čase) a medzi rôznymi časťami sveta (t.j. geografický prenos). Hlavnými cieľmi projektu sú vytvorenie slovensko – portugalskej spolupráce pri výskume NKD, vytvorenie slovensko – portugalského výskumného tímu, výmena výskumných pracovníkov na partnerských stranách a vytvorenie spoločných výstupov, uznávaných výskumnou komunitou EÚ. Navrhovaný výskum je zameraný na prenos pragmatických poznatkov ako súčasti NKD.

Všeobecným predmetom výskumu je účinnosť mechanizmov prenosu znalostí spojených s NKD a jeho distribúcie prostredníctvom nových médií v kontexte globálnej spoločnosti. Pozitívny efekt tohto výskumu spočíva v transformácii statického prístupu k NKD k dynamickejšiemu, orientovanému nielen na dokumentovanie NKD, ale hlavne na mechanizmy prenosu NKD a zvýšenie jeho dostupnosti prostredníctvom komunikačných kanálov, najčastejšie používaných mladou generáciou.

Kľúčové charakteristiky projektu sú:

  • Vytvorenie vzájomnej slovensko – portugalskej spolupráce (slovensko – portugalský výskumný tím, výmena výskumných pracovníkov, know – how atď.).
  • Produkcia spoločných výstupov (publikácie, príspevky z konferencií, návrh a realizácia e- learningového kurzu (MOOC), školenie dobrovoľníkov atď.).
  • Nehmotné kultúrne dedičstvo (ďalej len “NKD”) ako jadro výskumných činností.
  • Implementácia bilaterálneho základného výskumu mechanizmov prenosu znalostí týkajúcich sa NKD.
  • Používanie nových médií ako prostriedku prenosu znalostí týkajúcich sa NKD v čase i v geografickom priestore.