VALUES: VÝSKUM KĽÚČOVÝCH KOMPETENCIÍ PRE ZNALOSTNÚ SPOLOČNOSŤ V KONTEXTE HISTORICKÝCH, SOCIÁLNYCH A EKONOMICKÝCH ŠPECIFÍK SR

Projekt APVV

Charakter výskumu: základný
Doba riešenia projektu: 2019 – 2023
Získané finančné prostriedky: 190 000 €
Zodpovedná riešiteľka: PhDr. Marcela Katuščáková, PhD.

 

Analýza údajov Svetovej banky zameraná na indikátory úrovne znalostnej spoločnosti pre SR za roky 2009-2012 ukázala, že v najdôležitejšom indikátore, poukazujúcom na schopnosť občanov transformovať informácie v digitálnom informačnom priestore do nových znalostí a inovácií, bola Slovenská republika (SR), spomedzi krajín V4 najslabšia. Pritom práve táto schopnosť sa ukazuje ako vhodná odpoveď na viaceré globálne výzvy (trvalo udržateľný rast, chudoba, udržateľné životné prostredie, informačné zahltenie, kyberpriestor a pod.). V projekte, opierajúc sa o strategické dokumenty OSN, UNESCO, OECD, EÚ a Svetovej Banky a tiež o poznatky odborníkov z viacerých vedných disciplín, sa bude realizovať základný výskum, postavený na dvoch hlavných pilieroch: koncepte znalostnej spoločnosti (ZS) a koncepte kľúčových kompetencií (KK). Jedinečnosťou projektu je fakt, že neskúma tieto koncepty izolovane, ale v ich priesečníku.

Cieľom projektu je skúmať KK v kontexte ZS, t.j. identifikovať množinu KK nevyhnutných k efektívnej realizácii znalostných procesov a zároveň skúmať KK v kontexte historicko-kultúrnych špecifík SR a zamerať sa na aktuálne a budúce faktory, určujúce podobu spoločnosti v blízkej budúcnosti a zároveň nájsť najvhodnejšie spôsoby masovej difúzie potrebných znalostí a zručností do spoločnosti.

Zameraním sa na výskum KK a na procesy ich difúzie do spoločností chceme ukázať, ako sa prostredníctvom znalostného procesu zdieľania znalostí a efektívnou aplikáciou kognitívnych kompetencií ako sú kritické a kreatívne myslenie zvyšuje úroveň ZS a zároveň sa zvyšuje jej konkurencieschopnosť v globálnej ekonomike. Pri experimentálnom skúmaní masovej difúzie explicitných a tacitných znalostí budeme v projekte porovnávať efektívnosť rôznych mechanizmov a technológií manažmentu znalostí na zachytávanie a zdieľanie znalostí s digitálnym storytellingom, ktorý je aktuálne vnímaný ako jeden z najefektívnejších nástrojov rýchleho masového transferu znalostí.

 


BDIAZ: ZACHYTÁVANIE MECHANIZMOV A PREZENTÁCIA NEHMOTNÉHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA S DÔRAZOM NA VYUŽÍVANIE NOVÝCH MÉDIÍ

Projekt APVV

Bilaterálny projekt Slovensko – Portugalsko (spolupráca s UNESCO Chair in Intangible Heritage and Traditional Know-How: Linking Heritage at the University of Évora)

Doba riešenia projektu: 2019 – 2020
Získané finančné prostriedky: 5 400 €
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Milan Konvit, PhD.

 

Akronym “BDIAZ” odkazuje na portugalského moreplavca Bartolomea Diaza, ktorý objavil námornú cestu medzi západnou Európou a Indickým oceánom. Podobne ako Diaz sa tento projekt, v metaforickej rovine, usiluje nájsť novú cestu prenosu znalostí, týkajúcu sa nehmotného kultúrneho dedičstva medzi generáciami (t.j. prenos v čase) a medzi rôznymi časťami sveta (t.j. geografický prenos). Hlavnými cieľmi projektu sú vytvorenie slovensko – portugalskej spolupráce pri výskume NKD, vytvorenie slovensko – portugalského výskumného tímu, výmena výskumných pracovníkov na partnerských stranách a vytvorenie spoločných výstupov, uznávaných výskumnou komunitou EÚ. Navrhovaný výskum je zameraný na prenos pragmatických poznatkov ako súčasti NKD.

Všeobecným predmetom výskumu je účinnosť mechanizmov prenosu znalostí spojených s NKD a jeho distribúcie prostredníctvom nových médií v kontexte globálnej spoločnosti. Pozitívny efekt tohto výskumu spočíva v transformácii statického prístupu k NKD k dynamickejšiemu, orientovanému nielen na dokumentovanie NKD, ale hlavne na mechanizmy prenosu NKD a zvýšenie jeho dostupnosti prostredníctvom komunikačných kanálov, najčastejšie používaných mladou generáciou.

Kľúčové charakteristiky projektu sú:

  • Vytvorenie vzájomnej slovensko – portugalskej spolupráce (slovensko – portugalský výskumný tím, výmena výskumných pracovníkov, know – how atď.).
  • Produkcia spoločných výstupov (publikácie, príspevky z konferencií, návrh a realizácia e- learningového kurzu (MOOC), školenie dobrovoľníkov atď.).
  • Nehmotné kultúrne dedičstvo (ďalej len “NKD”) ako jadro výskumných činností.
  • Implementácia bilaterálneho základného výskumu mechanizmov prenosu znalostí týkajúcich sa NKD.
  • Používanie nových médií ako prostriedku prenosu znalostí týkajúcich sa NKD v čase i v geografickom priestore.

 


GAME: GAMES AND ACTIVE LEARNING METHODS IN EDUCATION

Projekt Erasmus+

[ o projekte | stránka projektu (vo výstavbe) | výstupy ]

 

Grantová schéma: Erasmus+, grant agreement number 2021-1-NO01-KA220-HED-000029899
Doba riešenia projektu: 2022 – 2025
Finančné prostriedky: 337 885,60 €
Partneri: UNIVERSITETET I AGDER Nórsko + PHILIPPS UNIVERSITAET MARBURG Nemecko
Riešitelia: RNDr. E. Capková; PhD., doc. PhDr. M. Katuščáková, PhD.; Mgr. J. Grečnár, PhD.

Byť študentom dnes neznamená len sedieť na prednáškach a absorbovať vedomosti. Je to oveľa viac ako len pasívna konzumácia. Úspešní študenti preberajú zodpovednosť za svoje vlastné vzdelávanie a prispievajú k spoluvytváraniu vedomostí vo svojich komunitách. Byť študentom znamená byť aj súčasťou živej komunity, ktorá podporuje spoluprácu a tvorivé riešenia. V tomto projekte chceme pomôcť všetkým študentom bez ohľadu na ich pôvod, kvalifikáciu a predchádzajúce skúsenosti so vzdelávaním, aby sa stali nezávislými a vynaliezavými študentmi.

Pracujeme na vytváraní fyzických, digitálnych a zmiešaných vzdelávacích hier, ktoré trénujú hráčov v logickom myslení, riešení problémov a spolupráci, a zároveň im umožňujú zoznámiť sa s fyzickým priestorom na univerzite a rôznymi podpornými službami, ktoré univerzita ponúka. Výsledná séria herných úloh by mala pomôcť našim študentom prvého ročníka stať sa rýchlejšie členmi akademickej vzdelávacej komunity a zároveň nenechať nikoho v úzadí.

 


KREATÍVNA ANALÝZA DÁT: KOMPLEXNÁ PLATFORMA PRE INOVÁCIU VÝUČBY PREDMETU ANALÝZA DÁT S VYUŽITÍM MULTIMEDIÁLNYCH TECHNOLÓGIÍ

Projekt KEGA

Doba riešenia projektu: 2023 – 2025
Získané finančné prostriedky: 34 138 €
Vedúca projektu: RNDr. Eva Capková, PhD.
Riešitelia: doc. G. Jasečková, PhD.; doc. PhDr. M. Katuščáková, PhD.; Mgr. J. Grečnár, PhD.

 

Hlavným cieľom projektu je rozvoj dátovej gramotnosti v zmysle spôsobilosti jedinca rozpoznať úlohu štatistiky vo svete ako schopnosti používať štatistiku adekvátnym spôsobom potrebným pre uplatnenie sa v znalostnej spoločnosti. Cieľom je vybudovať voľne dostupnú komplexnú webovú platformu na inováciu výučby predmetu Analýza dát s využitím multimediálnych technológií.