Back

Našou ambíciou je byť špičkovým výskumným a vzdelávacím pracoviskom v oblasti informačnej vedy a špecificky v oblasti mediamatiky. Mediamatika ako súčasť informačnej vedy stojí na troch pilieroch: kreatívnom myslení, kritickom myslení a zvládnutí informačno – komunikačných technológií.

Smery výskumu:

  • Metodológia výskumu informačného priestoru s použitím štruktúrnej rekurzie , ktorá umožňuje získať vnútro systémový informačný priestor pozostávajúci z predpokladaných podsystémov vnútorného prostredia.
  • Skúmanie viacúrovňového kritického myslenia s použitím koncepcie Dianiológie alebo filozofickej schémy poznania o metafyzickej definícií hraníc kognitívnych schopností človeka a o viacerých úrovniach poznania v súvislosti s kognitívnymi schopnosťami.
  • Výskum prevencie a boju proti nenávistným prejavom online (No Hate Speech).
  • Skúmanie nového interdisciplinárného konceptu dobre spravovanej spoločnosti(DSS, Good Governance) nadviazaním na predchádzajúce výskumy a rozvíjaním poznania o DSS v podmienkach digitálnej demokracie (kyberdemokracie).
  • Výskum v oblasti manažmentu znalosti, ktorý hľadá odpovede na náročné otázky ako riadiť znalosti a ako byť úspešný v znalostnej spoločnosti a ekonomike; zahŕňa zdieľanie znalostí pomocou digitálneho storytellingu, objavovanie nových znalostí v textoch, konkurenčné spravodajstvo, či implementáciu manažmentu znalostí do praxe.
  • Identifikácia kompetencií špecifických pre znalostnú spoločnosť v podmienkach SR vzhľadom na históriu, kultúru a tradície SR . Výskum kultúrnej a literárnej histórií so zameraním na 19. stor. z hľadiska biografie, lexikografie a kulturológie.