Vizualizácia dát pomocou Tableau

Surové čísla sú príliš nudné a keď ich treba prezentovať niekomu, kto nie je technicky založený, začína problém! Práve tu sa hodia dobré vizualizácie. Je to určite jeden z najlepších spôsobov, ako rozprávať príbeh s dátami. Všetko zrazu dáva zmysel 🙂

Tab­leau Pub­lic je asi naj­po­pu­lár­nejší vi­zu­ali­začný ná­stroj, ktorý pod­po­ruje naj­rôz­nej­šie schémy, grafy a ďal­šie gra­fiky. Jedná sa o úplne bez­platný ná­stroj a grafy, ktoré po­mo­cou neho vy­tvo­ríš mô­žeš ľahko vlo­žiť do ľu­bo­voľ­nej we­bo­vej stránky.

V rámci série workshopov Aj Ty v IT Coding club pre stredoškoláčky si vysvetlíme si základné princípy vizualizácie dát, zoznámime sa s nástrojom a ukážeme si, ako vytvoriť dashboard (prehľadový panel). Workshop vedie RNDr. Eva Capková, PhD.

Viac informácií a prihlášky na: https://www.ajtyvit.sk/podujatia/vizualizacia-dat-pomocou-tableau/

Start Time

15:00

21. marca 2019

Finish Time

18:00

21. marca 2019

Address

Malá Hora 4A, Martin

Event Participants