Súťaže spojené so značkou Mediamatika na Instagrame sú vyhlasované občianskym združením MedUp, podľa  nasledujúcich pravidiel.

Usporiadateľom súťaží (ďalej len „Súťaž“)  je občianske združenie MedUp, so sídlom Lietavská Svinná-Babkov 417, 01311 Lietavská Svinná-Babkov, Slovenská republika, IČO: 51290987, zapísanom MV SR pod č.: VVS/1-900/90-52971 (ďalej len “Organizátor“).

Cieľom súťaže je propagácia a podpora činností a cieľov Organizátora v súlade so zaregistrovaným štatútom občianskeho združenia.

Jednotlivé súťaže majú svoju oficiálnu informačnú stránku (ďalej len “Stránka”) s uvedením termínu súťaže. Účastníkom Súťaže (ďalej len “Súťažiaci”) a výhercom v Súťaži sa môže stať ktokoľvek, kto v čase trvania súťaže splní pravidlá uvedené na Stránke. Súčasťou stránky je tiež informácia o počte a povahe výherných cien.

Súťaže sa nemôžu zúčastniť štatutárni zástupcovia Organizátora, ako aj osoby týmto osobám blízke (v súlade s definíciou Občianskeho zákonníka). Jednotlivé súťaže môžu na svojej Stránke uviesť ďalšie obmedzenia okruhu osôb, pre ktoré je súťaž určená. Ak sa preukáže, že výherca Súťaže je osobou v konflikte, nemá právny nárok na výhru, výhra sa mu neodovzdá a zostáva v dispozícii a vo vlastníctve Organizátora Súťaže.

Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú majetkovo alebo personálne (najmä zamestnanci) prepojené s reklamnými a propagačnými agentúrami, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so zabezpečením Súťaže vrátane ich blízkych osôb v zmysle Občianskeho zákonníka.

Zapojením sa do Súťaže, Súťažiaci súhlasí s pravidlami Súťaže a týmto štatútom. Organizátor nespracúva osobné údaje Súťažiacich, v prípade nutnosti pracovať s osobnými údajmi Súťažiacich sa bude riadiť ustanoveniami § 10 ods. 3 písm. b) a § 11 Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. V prípade, že sa Súťažiaci stane výhercom, udeľuje Organizátorovi súhlas na zverejnenie jeho mena a priezviska a zaznamenanie adresy na zaslanie výhry či ďalšie individuálne aktivity súvisiace s odovzdaním výhry.

Súťažiaci svojou účasťou v Súťaži vyhlasuje, že je občanom Slovenskej republiky; je plnoletý alebo nie je plnoletý, ale všetky relevantné súhlasy a vyhlásenia uvedené v pravidlách Súťaže a spojené s účasťou v Súťaži robí za Súťažiaceho jeho zákonný zástupca.

Súťažiaci vyhlasuje, že všetky údaje a skutočnosti uvádzané Súťažiacim v súvislosti so Súťažou sú úplné a pravdivé, berie na vedomie, že v prípade, ak by tieto údaje a skutočnosti neboli úplné a pravdivé, zodpovedá v plnom rozsahu za škodu, ktorú týmito neúplnými a nepravdivými údajmi a skutočnosťami spôsobí a zaväzuje sa takúto škodu v plnom rozsahu nahradí.

Výherca bude kontaktovaný prostredníctvom súkromnej správy na Instagram stránke Organizátora. Po identifikácii výhercu a odovzdaní výhry bude výherca Organizátorom požiadaný, aby udelil súhlas na zverejnenie svojich osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko a Instagram @identifikátor na Instagramovej stránke Organizátora, pričom výherca nie je povinný súhlas udeliť.

Výhra v súťaži je vždy uvedená v súťažnom príspevku. Výhru podľa tohto štatútu poskytuje Organizátor. Žrebovanie Súťaže bude prebiehať pod dohľadom najmenej 2 členov Organizátora, pričom jeden z nich musí byť štatutárom Organizátora, a to do 7 dní od ukončenia Súťaže. Výhercu bude s oznámením o výhre prostredníctvom súkromnej správy na Instagrame kontaktovať Organizátor v lehote do 14 pracovných dní od termínu žrebovania.

Organizátor je oprávnený vyradiť Súťažiaceho v prípade podozrenia z porušenia pravidiel Súťaže alebo ak správanie Súťažiaceho bude v rozpore s dobrými mravmi. Súťaž nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ani verejnou súťažou v zmysle § 847 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. Organizátor vyzve výhercu na potvrdenie osobných údajov výhercu v rozsahu: meno, priezvisko, email, kontaktné telefónne číslo kontaktná poštová adresa a na poskytnutie súčinnosti potrebnej pre realizáciu výhry. Poskytnutie osobných údajov výhercom je dobrovoľné, avšak ich neposkytnutie sa považuje za neposkytnutie súčinnosti na strane výhercu nevyhnutnej na realizáciu výhry, čo spôsobuje zánik práva na výhru.

Ak sa Organizátor nemôže skontaktovať s výhercom alebo sa výherca neozve Organizátorovi do 48 hodín od termínu, kedy bol prvýkrát kontaktovaný, právo výhercu na výhru zaniká a výhru získava vyžrebovaný náhradník. Výhra podľa článku V. bude výhercovi zaslaná poštou alebo inou formou po dohode s Organizátorom. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť formu odovzdania výhry.

Ak sa výhercom stane osoba mladšia ako 18 rokov alebo osoba bez spôsobilosti na právne úkony alebo osoba s obmedzenou právnou spôsobilosťou na právne úkony, výhra bude odovzdaná jej zákonnému zástupcovi po preukázaní oprávnenia zástupcu konať v mene zastúpeného výhercu.

Súťažiaci zapojením sa do Súťaže poskytuje Organizátorovi svoje osobné údaje v rozsahu prihlasovacie meno na stránke Instagram sú súťažným príspevkom na Instagram stránke @mediamatika. Výherca na základe vlastného rozhodnutia poskytne Organizátorovi svoje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa elektronickej pošty (email), adresa trvalého pobytu a mobilné telefónne číslo formou súkromnej správy na Instagram do profilu @mediamatika, a to v elektronickej forme. Súťažiaci poskytuje svoje osobné údaje špecifikované vyššie vedome a dobrovoľne, čo potvrdzuje zdieľaním komentára pod súťažným príspevkom. Výherca poskytuje svoje osobné údaje špecifikované vyššie vedome a dobrovoľne, čo potvrdzuje zaslaním súkromnej správy na Instagrame do profilu @mediamatika.

V zmysle Nariadenia EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej aj len ako „Nariadenie“) týmto Organizátor ako prevádzkovateľ informuje Súťažiacich o podmienkach spracúvania osobných údajov:

 • Identifikačné údaje prevádzkovateľa: identifikačné údaje Organizátora uvedené v úvode.
 • Zodpovedná osoba: informacie@mediamatika.sk, poštová adresa v sídle Organizátora.
 • Prevádzkovateľ súťaže spracúva o súťažiacich osobné údaje v rozsahu prihlasovacie meno na stránku Instagram a o výhercoch Súťaže osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa elektronickej pošty (email), adresa trvalého pobytu a mobilné telefónne číslo.

Osobné údaje spracúvame na nasledovné účely:

 • administrácia a doručenie výhry výhercovi;
 • priamy marketing Organizátora formou zasielania reklamných a propagačných správ a ďalšie propagačné aktivity Organizátora realizovaných prostredníctvom Instagram stránky Organizátora;
 • poskytnutie osobných údajov nie je právnou ani zmluvnou povinnosťou, ale obchodnou a prevádzkovou požiadavkou Organizátora. Spracúvanie osobných údajov špecifikované vyššie je pre Organizátora nevyhnutné na vyhodnotenie Súťaže a doručenie výhry.

Organizátor spracúva osobné údaje sám alebo prostredníctvom sprostredkovateľov. Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje v rozsahu a za podmienok dohodnutých s Organizátorom v súlade s Nariadením. Doba uchovávania osobných údajov je 1 rok od vyhlásenia výsledkov Súťaže podľa tohto Štatútu. Organizátor udržiava primerané technické, administratívne a fyzické prostriedky a opatrenia na ochranu osobných údajov pred náhodným alebo nezákonným zničením, stratou, neoprávnenou zmenou, neoprávneným zverejnením a prístupom, zneužitím. Osobné údaje v spoločnosti spracúvajú len osoby, ktoré boli poverené spracúvaním osobných údajov a riadne zaškolené.

Každá dotknutá osoba má vo vzťahu k Organizátorovi v súvislosti so spracúvaním jej osobných údajov právo:

 • požadovať od Organizátora prístup k svojim osobným údajom podľa Článku 15 Nariadenia,
 •  na opravu osobných údajov podľa Článku 16 Nariadenia,
 • na výmaz osobných údajov podľa Článku 17 Nariadenia,
 • na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa Článku 18 Nariadenia,
 • namietať spracúvanie osobných údajov podľa Článku 21 Nariadenia,
 • na prenosnosť osobných údajov podľa Článku 20 Nariadenia,
 • a podať sťažnosť dozornému orgánu podľa Článku 77 Nariadenia.

Svoje právo dotknutej osoby si Súťažiaci môže uplatniť podaním žiadosti, v ktorej je potrebné uviesť čo presne požaduje. Žiadosť dotknutej osoby je možné podať osobne na všetkých predajných miestach Organizátora, alebo písomne zaslaním žiadosti s úradne overeným podpisom žiadateľa na adresu sídla Organizátora.

Súťažiaci, ktorý poskytol Organizátorovi svoje osobné údaje zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé. Súťažiaci zapojením sa do Súťaže potvrdzuje, že bol oboznámený s podmienkami spracúvania svojich osobných údajov a že mu boli poskytnuté všetky informácie vyžadované Nariadením.

Zapojením sa do Súťaže vyjadruje Súťažiaci svoju vôľu riadiť sa pravidlami Súťaže obsiahnutými v tomto Štatúte a pokynmi vydanými Organizátorom. Cena v Súťaži nie je vymáhateľná súdnou cestou. Cenu nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel Súťaže rozhodne o ďalšom postupe Organizátor.

Výhra odovzdaná výhercovi predstavuje výhru pred zdanením a Organizátor nenesie zodpovednosť za akékoľvek daňové povinnosti vyplývajúce z prijatia výhry výhercom. Pravidlá tejto Súťaže budú k dispozícii na požiadanie u Organizátora Súťaže a na stránke Organizátora. Ten si tiež vyhradzuje právo na skrátenie súťaže, jej prerušenie alebo zmenu pravidiel. Akúkoľvek zmenu pravidiel Súťaže oznámi Organizátor na Instagram stránke Organizátora.

Súťaž nie je sponzorovaná, schvaľovaná ani inak spojená so spoločnosťou Instagram ani Facebook.