parenicka

Pavol Parenička

docent

Ak chceš mať všeobecný kultúrny rozhľad, základné moderné znalosti z oblasti dejinného kultúrneho vývoja ľudstva a človeka, kreatívne ovládať tvorivé písanie, slohové postupy a jazykové štýly, jednoducho aby obsahovú stránku Tvojich mediamatických výstupov formálne a na adekvátnej štylistickej úrovni dopĺňala excelentná jazyková a štylistická príprava, pokúsim sa Ťa to naučiť. Konkrétne ide predmety dejiny kultúry, základy etiky a estetiky, biografistiku, jazykovú kultúru, ako aj písanie záverečných prác, odborných, populárno-náučných a umeleckých príspevkov a publicistiky.

V týchto oblastiach prakticky vo vrcholných národných kultúrnych, resp. pamäťových inštitúciách profesionálne pôsobím od roku 1984 a teoreticky na univerzitách prednášam od roku 2002, pričom za ten čas som viedol 89 záverečných prác rozličných typov (bakalárske, diplomové – magisterské, rigorózne, doktorandské) a oponoval som ich celé stovky. Spoločne s mojimi kolegami som pripravený v rámci štúdia mediamatiky Ťa komplexne vzdelávať vo všetkých uvedených teoretických predmetoch a pri koncipovaní záverečnej práce. Príď do Martina na najslávnejšiu, najstaršiu, najväčšiu a medzinárodne najakceptovanejšiu slovenskú univerzitu, ktorá v rámci novozriadeného ústavu mediamatiky Ťa pripraví na praktický život v dnešnej komplikovanej postmodernej a postfaktickej dobe!

Other Members